Charakteristika školy

Název školy: Gymnázium, Mladá Boleslav, Palackého 191/1
Adresa: Palackého 191/1 293 01 Mladá Boleslav kraj: Středočeský
Ředitel školy: RNDr. Jana Pospíšilová
Zástupce ředitele: Mgr. Radomír Holan
Forma studia: studium denní
Výchovný poradce: Mgr. Hana Vajdová
Studijní obor (kód a název): 7941K81 Gymnázium
Telefon: +420 326 321 515
+420 326 214 620
Další kontakty: sekretariat@g8mb.cz
datová schránka ID kufydin
GPAMB@kr-s.cz - úřední korespondence

Představení školy a podmínky studia

Gymnázium sídlí od svého vzniku v roce 1991 v postupně rekonstruované budově původní měšťanské školy z počátku XX. století, v historickém jádru města Mladá Boleslav. Architektura budovy školy i její poloha vytváří příjemné prostředí (včetně školního dvora s hřištěm a odpočinkovou zónou) a vyvolává pocity klidu, osobitosti, solidnosti.

Škola umožňuje získat všeobecné vzdělání zakončené maturitní zkouškou. Její absolventi jsou připraveni úspěšně splnit podmínky přijímacího řízení na vysoké školy všech typů. Tradičně kolem devadesáti procent našich absolventů pokračuje na vysokých školách univerzitního typu, v posledních letech jedinci z ročníku i na vysokých školách v zahraničí. V roce 2011 při spuštění státních maturit, kdy byl poprvé a naposledy zveřejněn žebříček gymnázií v ČR, jsme obsadili 6. místo mezi TOP 10 gymnázii celé republiky a první místo ve Středočeském kraji. Škola dbá na jednotu vzdělání a výchovy. Zásadně jí záleží na vytváření příjemných a korektních mezilidských vztahů, jak mezi žáky navzájem tak mezi studenty a vyučujícími.

V osmi ročnících studia máme vždy po dvou třídách, tedy celkový počet žáků dosahuje maximálně 500 na celé škole, což je optimální velikost školy z hlediska možností individuálního přístupu k žákům na jedné straně a možností vytvářet specializované studijní skupiny pro volitelné předměty na druhé straně. Ve škole jsou zachovány třídní kolektivy (cca třicetičlenné) po celých osm let studia, a pokud to provozní podmínky dovolí i se stejným třídním učitelem.

Podstatná část výuky, téměř 70 % odučených hodin, probíhá ve skupinách, které vznikají dělením tříd. V menších kolektivech s možností individuálnějšího přístupu se vyučují jazyky, matematika a informatika, také přírodovědné předměty vyžadující práci v laboratoři. I estetická výchova a tělesná výchova se vyučují již od prvních ročníků v půlených třídách. Ve vyšších ročnících se snažíme o co největší nabídku volitelných předmětů a třídy se dělí podle zájmu žáků do většího počtu skupin (v případě zájmu minimálně 12 žáků).

Škola má mimo kmenových i 9 odborných učeben. Kmenové učebny jsou vybaveny základní audiovizuální technikou a nábytek je zde postupně přizpůsobován potřebám studentů. Odborné učebny mají vybavení rozšířeno. Škola je pokryta vlastním wi-fi signálem, který je volně přístupný studentům vyšších ročníků, všem pak na školních zařízeních v čase výuky. V době mimo výuku je žákům školy volně přístupné hřiště či venkovní odpočinková zóna (s výjimkou zimního období) a školní “klub“, místnost uzpůsobená díky péči Občanského sdružení rodičů, případně se žáci mohou samostatně připravovat na výuku v některé z učeben, kde neprobíhá výuka. Žáci se stravují v soukromé školní jídelně v budově v blízkém okolí školy

Chodby školy slouží zároveň jako výstavní prostor pro prezentaci prací našich žáků vznikajících v rámci výuky výtvarné výchovy i v rámci zájmové výtvarné činnosti. I ostatní společné prostory školy jsou upravovány s ohledem na estetické působení, prezentaci výsledků prací žáků a informovanost o dění ve škole.

= Škola nemá vlastní aulu, přesto se snažíme budovat tradice společných setkání žáků, rodičů a učitelů na začátku a konci školního roku a při vyřazování absolventů. K těmto příležitostem využíváme prostory buď v bývalém sboru českých bratří v blízkém sousedství školy, anebo v kostele sv. Havla.

Vyučování začíná v 8.00 a končí nejdéle v 17.00 hodin, členěno je do 45 minutových vyučovacích hodin, v některých případech spojovaných do 90 minutových dvouhodin. Plánovaně je tento program doplňován zařazením celoškolních projektů, či odbornými exkurzemi a výukou mimo školní budovu. Zaměření školy je studijní a všeobecné s možností volby profilujících předmětů. V jejich rámci všichni žáci od 2. ročníku povinně studují druhý cizí jazyk. V průběhu dalšího studia se neustále rozšiřuje nabídka volitelných předmětů, jak vyplývá z učebních plánů jednotlivých vzdělávacích oblastí. Nároky kladené na žáky jsou vyšší, než je obvyklé, o čemž svědčí i výsledky srovnávacích testů. Škola podporuje mimoškolní formy studia v podobě exkurzí, kurzů a podobně.

Pokud se žák rozhodne strávit část studia v zahraničí, škola mu vychází v případě jeho zájmu vstříc individuálním plánem studia s komisionálními zkouškami, aby nemusel opakovat ročník.

Přestože je škola především vzdělávací institucí, nerezignujeme ani na výchovný vliv na žáky a celý pedagogický sbor se snaží, aby absolvent školy byl připraven vstoupit do společnosti s dobrými návyky v oblasti společenského chování, a proto i vztahy mezi žáky navzájem a vztahy s vyučujícími jsou sledovány a posuzovány s tímto ohledem. To ovšem nevylučuje neformální vstřícný přístup k žákům ze strany pedagogů. Pravidelně dvakrát měsíčně dochází do školy psycholožka, která je žákům k dispozici k individuálním konzultacím, ale v případě potřeby pracuje s celými třídními kolektivy.

Pro informování o průběžných výsledcích školní práce žáků využíváme program Bakaláři, dvakrát za rok připravujeme společné setkání s rodiči ve škole v jednotlivých třídách, další schůzky jsou sjednávány individuálně. Standardním způsobem pracuje při škole volená školská rada. Z iniciativy školy bylo ustanoveno Občanské sdružení rodičů, které se snaží zainteresovat rodiče žáků na zlepšování podmínek studia jejich dětí a sbírat finanční prostředky na realizaci drobných úprav ve školní budově a podporu školních i mimoškolních aktivit žáků.


Krátké video z našeho výletu do dánského Legolandu

Co je nového?

Všechny aktuality


Používání cookies

Chceme Vám poskytnout co nejpřesnější informace a pomoci Vám co nejrychleji najít vše, co Vás zajímá. K tomu potřebujeme ukládat soubory cookies.

Pro správné fungování webu uchováváme jen ty nejnutnější anonymní cookies. Vše ostatní je uchováváno pouze při poskytnutí souhlasu. Více informací naleznete v sekci cookies.