Projekty

Projekty


Erasmus+

Gymnázium, Mladá Boleslav, Palackého 191/1 se zapojilo do programu Erasmus+ školní vzdělávání financovaného Evropskou unií. Program podporuje spolupráci a mobilitu studentů a zaměstnanců školy, přináší inovace do vzdělání a v účastnících podporuje všeobecný rozvoj dovedností.

Klíčová akce 1, Krátkodobé projekty pro mobilitu studujících a zaměstnanců ve školním vzdělávání (KA122-SCH), Výzva 2023

číslo projektu: 2023-1-CZ01-KA122-SCH-000127868

V období 10.7.2023-9.1.2025 je realizován projekt s názvem Změňme se, jehož cílem je nejen aktivně rozvíjet naši školu prostřednictvím vzdělávání zaměstnanců školy a tím reagovat na probíhající změny v požadavcích na vzdělání, ale především zapojit studenty do projektu zaměřeného na ekologii, ekoturistiku a udržitelnost přírodních a kulturních památek.

V rámci projektu se uskuteční následující aktivity:

Kurzy a odborná školení pro zaměstnance školy:

19.-25.11.2023                 Outdoor learning and adventure education

V rámci tohoto kurzu si učitelé osvojili klíčové principy outdoorového vzdělávání, teorii a praxi zážitkové pedagogiky a environmentální výchovy. Naučili se, jak navrhovat, plánovat a realizovat outdoorové vzdělávací aktivity. S pedagogy z dalších evropských států si vyměnili osvědčené postupy a sdíleli zkušenosti.

20. - 27.1. 2024                 Introducing Project Based Learning in the Classroom

Tento kurz byl zaměřen na projektové vyučování a na jeho implementaci do výuky. Účastnící z různých evropských zemí měli v rámci kurzu možnost seznámit se s klíčovými principy projektové výuky, sdílet vlastní zkušenosti a tipy a vyzkoušet si pod vedením lektorky připravit projekt do výuky podle vlastního zaměření. Součástí byly též tipy na metody a aplikace, které mohou usnadnit zapojení studentů do výuky, spolupráci ve skupinách a také hodnocení výsledků.

18. - 24.2. 2024                 Making the Most of New Technologies, Apps and Social Media in the Classroom

Kurz byl zaměřen na osvojení si široké škály technologických nástrojů a možnosti jejich následného začlenění do každodenní výuky. Učitelé získali přehled o osvědčených postupech a konkrétních způsobech využití sociálních technologií a interaktivních aplikací ve vzdělávání. Součástí kurzu byla praktická cvičení se všemi představovanými nástroji. Učitelé si během praktických cvičení osvojili práci s různými aplikacemi jako je Canva, LucidSpark a Padlet, tvořili interaktivní prezentace v Mentimeteru a připravovali různé interaktivní cvičení jako křížovky a kvízy v Learningapps.org. Část kurzu byla zaměřena na design webových stránek a používání různých nástrojů pro úpravu videí. Tyto nástroje jakéhokoli videa vytvoří interaktivní videolekci, kterou lze použít nejen při e-learningu, ale i jako aktivizující součást prezenční výuky.

10. - 16. 3. 2024                 Effective Classroom Management Strategies for teachers and educational staff

V rámci tohoto kurzu si jeho účastníci osvojili metody, které mohou využít k zlepšení organizace výuky. V kurzu se zabývali například poskytováním kvalitní zpětné vazby žákům, druhy skupinové i samostatné práce, ale třeba i využití technologických nástrojů ve výuce. Účastníci pocházeli ze čtyř evropských zemí, tudíž docházelo i k vzájemnému sdílení zkušeností a zajímavým diskusím.

22.-27. 4. 2024                English Language Course (Elementary Level)

Kurz byl zaměřen na posílení jazykových znalostí v anglickém jazyce prostřednictvím čtení, psaní a konverzace na různá témata. Účastníci z evropských zemí měli možnost prostřednictvím metody CLIL (Content and Language Integrated Learning) upevnit a zlepšit slovní zásobu, gramatiku, výslovnost, konverzační dovednosti a rozšířit své znalosti místní kultury a historie. Vzájemnou interakcí získali nejen jistotu v mluveném jazyce, ale také mohli sdílet své zkušenosti.

 

Job shadowing:

13.-17. 5. 2024                IES Alpedrete - job shadowing

Mobilita byla zaměřena na stínování výuky na 2. stupni ZŠ a střední škole ve městě Alpedrete (Madrid). Tato škola patří mezi takzvané „Ecoescuelas“, což znamená, že získala Zelenou vlajku za kladný přístup k životnímu prostředí a začlenění ekologických témat do výuky. Je také vedena jako škola digitální. Všechny učebny jsou vybaveny velkou dotykovou obrazovkou ORBYS a počítači nebo notebooky. Výuka je pro určitou část studentů vedena pouze v angličtině. Bylo zajímavé sledovat všechny tyto aspekty a jejich propojení ve výuce.

 

„Financováno Evropskou unií. Vyjádřené názory a stanoviska představují názory a stanoviska autorů a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie nebo Domu zahraniční spolupráce. Evropská unie ani poskytovatel grantu za ně nenesou odpovědnost.“

I_G8MB_OP JAK

číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_003/0003838

Účelem dotace je: zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání - zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin.

 

 


Ukončené projekty:

Krátké video z našeho výletu do dánského Legolandu

Co je nového?

Všechny aktuality


Používání cookies

Chceme Vám poskytnout co nejpřesnější informace a pomoci Vám co nejrychleji najít vše, co Vás zajímá. K tomu potřebujeme ukládat soubory cookies.

Pro správné fungování webu uchováváme jen ty nejnutnější anonymní cookies. Vše ostatní je uchováváno pouze při poskytnutí souhlasu. Více informací naleznete v sekci cookies.