Sdružení rodičů

Sdružení rodičů

a příznivců G8MB, z. s.

Usnesení ze shromáždění delegátů „Sdružení rodičů a příznivců G8MB“ konaného dne 23. 4. 2024:

1.     Na dnešním shromáždění byl zvolen nový výbor Sdružení rodičů a příznivců G8MB v tomto složení:

Ing. Stanislav Hackl – předseda (zvolen shromážděním),

Mgr. Šárka Zelenková – místopředsedkyně (po zvolení shromážděním následně schválena do funkce výborem),

Ing. Renata Židlická – hospodářka (po zvolení shromážděním následně schválena do funkce výborem),

MUDr. Jana Studničná – členka,

Ing. Radek Jecelín – člen.

Paní Zelenková připraví potřebné dokumenty pro změnu v rejstříku. Předseda zajistí v součinnosti jejich zápis. (Změna ve Veřejném rejstříku byla provedena ke dni 17. května 2024).

2.     Ekonomickou agendu předá paní Špádová během letních prázdnin paní Židlické. Předseda zajistí změnu přístupů v bance. (Bylo provedeno - přístup na bankovní účet má předseda a hospodářka).

3.     Paní Jágrová: Ceny pro nejlepší žáky (12 000 Kč) – výbor jednomyslně rozhodl žádost schválit.

4.     Nový výbor se půjde do školy představit. V rámci návštěvy dojde i k jednání ve věci klubovny a záměrů na větší finanční podporu v příštím roce. Vedení školy bude požádáno o rámcový plán činností, které bychom měli spolufinancovat. Učitelé budou vyzváni k součinnosti a požádáni o informaci, zdali plánují a v jaké výši žádat o příspěvky. (Nový výbor se byl ve škole představit dne 17. května 2024).

5.     Předseda osloví třídní učitele a zástupce ředitelky s výzvou rodičům k platbě členských příspěvků zjednodušeným systémem přes QR kód, který připraví paní Židlická.

Členy výboru můžete kontaktovat e-mailem na adrese spolekg8mb@gmail.com

 

Sdružení rodičů a příznivců G8MB, z. s. je samostatnou právnickou osobou založenou v roce 2011 za účelem kooperace s Gymnáziem Mladá Boleslav.

V souladu s novým Občanským zákoníkem (zák. č. 89/2012 Sb.) sdružení změnilo ke dni 01. 01. 2014 svoji právní formu na zapsaný spolek.

 

Cílem, posláním a účelem Spolku je zejména:

 1. Spolupráce Spolku s Gymnáziem Mladá Boleslav za účelem vytváření podmínek pro zlepšení činností školy v oblasti výchovné, materiální a zájmové;

 2. Finanční pomoc Spolku škole při zajišťování mimotřídních a mimoškolních akcí organizovaných pro žáky školy, např. při organizování soutěží, činnosti kroužků, knižních odměn, exkurzí, návštěvy muzeí, sportovních akcí, adaptačních pobytů, zeměpisných a biologických praktik, vybavení školy apod.

 3. Materiální pomoc Spolku při zlepšování školního prostředí školy;

 4. Pomoc Spolku při získávání sponzorů.

Členství ve Spolku

 • Členství rodičů žáků školy ve Spolku je dobrovolné
 • Členem Spolku se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, která se ztotožňuje s účelem Spolku a chce působit v jeho rámci a má zájem na zlepšování činnosti školy.
 • Členství ve Spolku vzniká zaplacením členského příspěvku
  (příspěvek pro šk.rok 2023/2024: 500 Kč  Variabilní symboly budou aktualizovány k 1.9.2024)
 • Upozorňujeme na nové číslo účtu Sdružení
  Číslo účtu: 2301615411 / 2010 (Fio Banka)

Děkujeme všem rodičům a příznivcům za příspěvek do našeho sdružení a vyzýváme ostatní rodiče, aby neváhali a stali se členy.

Orgány spolku jsou

 • Shromáždění delegátů
 • Výbor
 • Kontrolní komise

Funkční období členů orgánů Spolku je nejdéle pětileté, s možností jejich opětovného zvolení.

Kontaktní údaje a bankovní spojení:

Sdružení rodičů a příznivců G8MB, z. s.
Palackého 191/1, 293 01 Mladá Boleslav
e-mail: spolekg8mb@gmail.com
IČO: 228 92 621

Číslo účtu Sdružení
2301615411 / 2010 (Fio Banka)


 

Dokumenty ke stažení

Zápisy ze shromáždění "Sdružení" - ke stažení ve formátu .pdf

Zápisy z výboru "Sdružení" - ke stažení ve formátu .pdf

 

Žádosti o finanční podporu:

V příslušném školním roce jsme přispěli na tyto akce:

Video ze Dne otevřených dveří

Co je nového?

Všechny aktuality


Používání cookies

Chceme Vám poskytnout co nejpřesnější informace a pomoci Vám co nejrychleji najít vše, co Vás zajímá. K tomu potřebujeme ukládat soubory cookies.

Pro správné fungování webu uchováváme jen ty nejnutnější anonymní cookies. Vše ostatní je uchováváno pouze při poskytnutí souhlasu. Více informací naleznete v sekci cookies.