Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky

Přijímání uchazečů ke studiu ve střední škole se řídí zákonem č. 561/2004Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 243/2008 Sb. a vyhláškou MŠMT č. 245/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Přijímací řízení se uskuteční formou:

První kolo přijímacích zkoušek proběhne ve dvou termínech, a to 5. 5. 2021 nebo 6. 5. 2021 pro všechny uchazeče.

Kapacita oboru vzdělání 7941K81 Gymnázium (8leté studium): 60 žáků

Přihlášky ke vzdělávání ve střední škole podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli střední školy na tiskopisu předepsaném MŠMT do 1. 3. 2021. Prospěch ze ZŠ musí být potvrzen ředitelem ZŠ nebo notářsky ověřen. Uchazeči se speciálně vzdělávacími potřebami mohou k přihlášce přiložit i doporučení z pedagogicko-psychologické poradny či speciálně pedagogického centra. 

Testy z matematiky a českého jazyka a literatury bude uchazeč konat dne 5. 5. 2021 na škole uvedené na přihlášce první v pořadí, 6. 5. 2021 pak na škole uvedené druhé v pořadí. V přijímacím řízení se počítají vždy lepší získané výsledky z obou termínů.

Rodičům zájemců o studium nabízíme klíčové informace o škole ve formě prezentace. Žáci, kteří zvažují studium na našem gymnáziu, možná více ocení představení školy jedním z našich současných studentů: ZDE

 

Kritéria přijímacích zkoušek 2021

Přijímací řízení do Gymnázia, Mladá Boleslav, Palackého 191/1 se skládá z hodnocení:

- testů z matematiky a českého jazyka jednotných přijímacích zkoušek
- průměru ze základní školy ( 1. pololetí 4. r. a 1. pololetí 5. r.)
- potvrzených zájmů a soutěží od třetího ročníku ZŠ (může být potvrzeno školou, přímo na přihlášce, organizátory zájmových činností nebo popř. čestným prohlášením rodičů)

Uchazeč může získat celkem maximálně 200 bodů:
10 bodů - za zájmy (po 2 bodech za jednotlivé zájmy a úspěchy v soutěžích, za reprezentaci, při 5 a více položkách je maximum bodů)
20 bodů - za prospěch ze ZŠ (za průměr 1,00 – 20 bodů a potom při poklesu průměru o 0,01 pokles bodů o 0,2)
85 bodů - za matematiku (přepočet z maximálního počtu 50 bodů z CERMATU koeficientem 1,7)
85 bodů – za český jazyk (přepočet z maximálního počtu 50 bodů z CERMATU koeficientem 1,7)

Přijato bude prvních 60 uchazečů podle pořadí, v případě rovnosti bodů na posledních místech rozhodují body z testu z matematiky. V případě nemoci některého z uchazečů bude ponechán příslušný počet míst pro odvolání.

 

Testování na přítomnost viru SARS-CoV-2

Podmínkou pro umožnění účasti žáka na zkouškách je:

Pro přijímací zkoušky na střední školy platí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které vyžaduje pro účast na přijímacích zkouškách doložení potvrzení o negativním výsledku testu na COVID19, který není starší 7 dní

 

Testování pro účely přijímacích zkoušek ke vzdělávání ve střední škole 

Uchazeč musí jako podmínku pro účast na zkoušce předložit potvrzení o negativním testu, který byl uskutečněn v posledních 7 dnech.

Testování na onemocnění COVID-19 uchazečům o vzdělávání ve střední škole (SŠ), kteří jsou žáky základní školy (ZŠ), má povinnost umožnit ZŠ, ve které se vzdělávají, a to i v případně situace, kdy výuka probíhá distančně. Příslušná ZŠ vydá potvrzení, které bude dokladem o provedení testu. Potvrzení musí obsahovat identifikaci testovaného, identifikaci školy, datum provedení testu a výsledek testu. K tomu mohou základní školy použít vzor dostupný na webových stránkách EDU.cz; vzor je také součástí přílohy tohoto dokumentu. Potvrzení lze doložit i v elektronické podobě se zaručeným elektronickým podpisem (např. zaslané školou na uchazečův e-mail).

Potvrzení střední škola, na kterou se uchazeč hlásí, nevybírá ani nevytváří jeho kopie; pouze ověří od uchazeče, že jej má, že jde o originál a zkontroluje jeho obsah. Vlastní potvrzení nechává uchazeči.

Stejnou povinnost umožnit testování žáka pro účely přijímací zkoušky má také kmenová střední škola, pokud je uchazeč již žákem jiné střední školy, např. pro přijímací zkoušky do nástavbového studia. Obdobně jako ZŠ je i kmenová SŠ povinna uchazeči vydat potvrzení o výsledku provedeného testu, který uchazeč může využít pro potřeby přijímací zkoušky na jiné střední škole.

Naopak střední škola, na kterou se uchazeč hlásí, nemá povinnost umožnit testování pro účely účasti na přijímací zkoušce, ale má možnost toto uchazečům nabídnout. Může testování tedy provádět, ale nemusí.

V případě, že se jedná o uchazeče o střední vzdělávání, kteří nejsou žáky základní školy nebo jiné střední školy, mohou tito využít registrovaného odběrového místa a přinést doklad o negativním výsledku testu vydaný poskytovatelem zdravotnických služeb. Tuto alternativu mohou využít i žáci základních škol nebo středních škol.

Uchazeč, který se z důvodu nepředložení dokladu o negativním výsledku testu neúčastnil řádného termínu přijímací zkoušky a svoji neúčast z tohoto důvodu písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, může konat zkoušku v náhradním termínu.

V případě, že má uchazeč právo u přijímací zkoušky na přítomnost podporující osoby nebo jiné osoby, musí tato osoba předložit doklad o negativním testu stejně jako uchazeč, jinak škola účast takové osoby na přijímací zkoušce neumožní.

 

Možnosti nahrazení potvrzení o provedeném testu u přijímacích zkoušek

Potvrzení o provedeném testu ve škole může být nahrazeno:

a) dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,

b) dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 7 dnů a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů,

c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

Výše uvedené způsoby se uplatní jak v případě žáka, tak i podporující osoby.

Případné informace na tel. 326 321 515

RNDr. Jana Pospíšilová
ředitelka školy

Video ze Dne otevřených dveří

Co je nového?

Všechny aktuality