Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky

Přijímání uchazečů ke studiu ve střední škole se řídí zákonem č. 561/2004Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 243/2008 Sb. a vyhláškou MŠMT č. 245/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Přijímací řízení se uskuteční formou:

První kolo přijímacích zkoušek proběhne ve dvou termínech, a to 16. 4. 2020 nebo 17. 4. 2020 pro všechny uchazeče.

Kapacita oboru vzdělání 7941K81 Gymnázium (8leté studium): 60 žáků

Přihlášky ke vzdělávání ve střední škole podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli střední školy na tiskopisu předepsaném MŠMT do 2. 3. 2020. Prospěch ze ZŠ musí být potvrzen ředitelem ZŠ nebo notářsky ověřen.

Testy z matematiky a českého jazyka a literatury bude uchazeč konat dne 16. 4. 2020 na škole uvedené na přihlášce první v pořadí, 17. 4. 2020 pak na škole uvedené druhé v pořadí. V přijímacím řízení se počítají vždy lepší získané výsledky z obou termínů.

 

Kritéria přijímacích zkoušek 2020

Přijímací řízení do Gymnázia, Mladá Boleslav, Palackého 191/1 se skládá z hodnocení:

- testů z matematiky a českého jazyka jednotné organizace přijímacího řízení
- průměru ze základní školy ( 2. pololetí 4. r. a 1. pololetí 5. r.)
- zájmů

Uchazeč může získat celkem maximálně 200 bodů:
10 bodů - za zájmy (po 2 bodech za jednotlivé zájmy a úspěchy v soutěžích, za reprezentaci, při 5 a více položkách je maximum bodů)
20 bodů - za prospěch ze ZŠ (za průměr 1,00 – 20 bodů a potom při poklesu průměru o 0,01 pokles bodů o 0,2)
85 bodů - za matematiku (přepočet z maximálního počtu 50 bodů z CERMATU koeficientem 1,7)
85 bodů – za český jazyk (přepočet z maximálního počtu 50 bodů z CERMATU koeficientem 1,7)

Přijato bude prvních 60 uchazečů podle pořadí, v případě rovnosti bodů na posledních místech rozhodují body z testu z matematiky. V případě nemoci některého z uchazečů bude ponechán příslušný počet míst pro odvolání.

Případné informace na tel. 326 321 515

RNDr. Jana Pospíšilová
ředitelka školy

Krátké video z našeho výletu do dánského Legolandu

Co je nového?

Všechny aktuality