Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky

Přijímání uchazečů ke studiu ve střední škole se řídí zákonem č. 561/2004Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 243/2008 Sb. a vyhláškou MŠMT č. 245/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Přijímací řízení se uskuteční formou:

První kolo přijímacích zkoušek proběhne ve dvou termínech, a to 16. 4. 2024 nebo 17. 4. 2024 pro všechny uchazeče.

Kapacita oboru vzdělání 7941K81 Gymnázium (8leté studium): 60 žáků

Přihlášky ke vzdělávání ve střední škole podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli střední školy na tiskopisu předepsaném MŠMT do 1. 3. 2024. Prospěch ze ZŠ musí být potvrzen ředitelem ZŠ nebo notářsky ověřen. Uchazeči se speciálně vzdělávacími potřebami mohou k přihlášce přiložit i doporučení z pedagogicko-psychologické poradny či speciálně pedagogického centra. 

Testy z matematiky a českého jazyka a literatury bude uchazeč konat dne 16. 4. 2024 na škole uvedené na přihlášce první v pořadí, 17. 4. 2024 pak na škole uvedené druhé v pořadí. V přijímacím řízení se počítají vždy lepší získané výsledky z obou termínů.

Rodičům zájemců o studium nabízíme klíčové informace o škole ve formě prezentace. Žáci, kteří zvažují studium na našem gymnáziu, možná více ocení představení školy jedním z našich současných studentů. Přihlášku ke studiu a návod k jejímu vyplnění naleznete zde.  

 

Kritéria přijímacích zkoušek 2024

Přijímací řízení do Gymnázia, Mladá Boleslav, Palackého 191/1 se skládá z hodnocení:

- testů z matematiky a českého jazyka jednotných přijímacích zkoušek
- průměru ze základní školy ( 2. pololetí 4. r. a 1. pololetí 5. r.)
- potvrzených zájmů a soutěží od třetího ročníku ZŠ (může být potvrzeno školou, přímo na přihlášce, organizátory zájmových činností nebo popř. čestným prohlášením rodičů)

Uchazeč může získat celkem maximálně 200 bodů:
10 bodů - za zájmy (po 2 bodech za jednotlivé zájmy a úspěchy v soutěžích, za reprezentaci, při 5 a více položkách je maximum bodů)
20 bodů - za prospěch ze ZŠ (za průměr 1,00 – 20 bodů a potom při poklesu průměru o 0,01 pokles bodů o 0,2)
85 bodů - za matematiku (přepočet z maximálního počtu 50 bodů z CERMATU koeficientem 1,7)
85 bodů – za český jazyk (přepočet z maximálního počtu 50 bodů z CERMATU koeficientem 1,7)

Přijato bude prvních 60 uchazečů podle pořadí, v případě rovnosti bodů na posledních místech rozhodují body z testu z matematiky. V případě nemoci některého z uchazečů bude ponechán příslušný počet míst pro odvolání.

 

RNDr. Jana Pospíšilová

ředitelka školy

 

Video ze Dne otevřených dveří

Co je nového?

Všechny aktuality


Používání cookies

Chceme Vám poskytnout co nejpřesnější informace a pomoci Vám co nejrychleji najít vše, co Vás zajímá. K tomu potřebujeme ukládat soubory cookies.

Pro správné fungování webu uchováváme jen ty nejnutnější anonymní cookies. Vše ostatní je uchováváno pouze při poskytnutí souhlasu. Více informací naleznete v sekci cookies.