Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky

 

Ředitel školy, Gymnázium, Mladá Boleslav, Palackého 191/1, vyhlašuje podle § 60 zákona č. 561/2004 Sb. – Školského zákona v platném znění přijímací řízení do 1. ročníku oboru vzdělávání 79-41-K/81.

Přijímací zkoušky se budou konat podle vyhlášky MŠMT č. 422/2023 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání. Uchazeči budou konat testy jednotné přijímací zkoušky (dále jen JPZ), jejíž organizací bylo pověřeno Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, dále budou započítávána další kritéria. Školní přijímací zkouška se nekoná.

Rodičům zájemců o studium nabízíme klíčové informace o škole ve formě prezentace. Žáci, kteří zvažují studium na našem gymnáziu, možná více ocení představení školy jedním z našich současných studentů. Přihlášku ke studiu a návod k jejímu vyplnění naleznete zde.  

 

Časový harmonogram pro 1. kolo přijímacího řízení ve školním roce 2023/2024:

31. 1. 2024: Vyhlášení kritérií

1. – 20. 2. 2024: Podání přihlášky a příloh (formuláře příloh najdete na adrese https://www.prihlaskynastredni.cz/ )

 

1. 3. 2024: Centrum oznámí místo konání JPZ;

16. a 17. 4. 2024: Řádné termíny JPZ.

29. a 30. 4. 2024: Náhradní termíny JPZ.

10. -14. 5. 2024: Seznámení se s podklady rozhodnutí.

15. 5. 2024: Zveřejnění výsledků.

 

Kritéria přijímacích zkoušek 2024

Přijímací řízení do Gymnázia, Mladá Boleslav, Palackého 191/1 se skládá z hodnocení:

- testů z matematiky a českého jazyka jednotných přijímacích zkoušek
- průměru ze základní školy ( 2. pololetí 4. r. a 1. pololetí 5. r.)
- potvrzených zájmů a soutěží od třetího ročníku ZŠ (může být potvrzeno školou, přímo na přihlášce, organizátory zájmových činností nebo popř. čestným prohlášením rodičů)

Uchazeč může získat celkem maximálně 200 bodů:

10 bodů - za zájmy (po 2 bodech za jednotlivé zájmy a úspěchy v soutěžích, za reprezentaci, při 5 a více položkách je maximum bodů)
20 bodů - za prospěch ze ZŠ (za průměr 1,00 – 20 bodů a potom při poklesu průměru o 0,01 pokles bodů o 0,2)
85 bodů - za matematiku (přepočet z maximálního počtu 50 bodů z CERMATU koeficientem 1,7)
85 bodů – za český jazyk (přepočet z maximálního počtu 50 bodů z CERMATU koeficientem 1,7)

Pořadí uchazečů, kteří absolvovali přijímací řízení, bude sestaveno sestupně podle celkového počtu bodů.

V případě rovnosti bodů budou rozhodovat postupně následující kritéria:

1.    Vyšší počet bodů z matematiky
2.    Vyšší počet bodů z českého jazyka
3.    Vyšší počet bodů otevřených úloh z matematiky

Pokud ani po uplatnění posledního kritéria nebude možné rozlišit pořadí, rozhodne los za přítomnosti ředitele, zástupce ředitele, výchovného poradce a předsedů předmětových komisí českého jazyka a matematiky.
 

Způsob hodnocení výsledků jednotné přijímací zkoušky a celkové hodnocení uchazečů, kteří splňují podmínky pro nekonání testu jednotné zkoušky z českého jazyka a literatury podle § 20 odst. 4 školského zákona. Osobám, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky (osoby jak s cizím, tak s českým státním občanstvím, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR, ale nikoli v zahraničních školách působících v ČR) se při přijímacím řízení promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem. Uchazeč koná přijímací zkoušku z matematiky ve standardním čase a standardním rozsahu. Uchazeč se do výsledného pořadí ostatních uchazečů hodnocených na základě všech kritérií, zařazuje na místo shodné s jeho pořadím v rámci redukovaného pořadí všech uchazečů. Při rozhovoru musí uchazeč uspět ve všech třech níže uvedených částí. Jestliže uchazeč neuspěje alespoň z jedné části, nebude zařazen do redukovaného pořadí, ke studiu nebude přijat.


Způsob hodnocení výsledků jednotné přijímací zkoušky a celkové hodnocení uchazečů, kteří splňují podmínky pro nekonání testu jednotné zkoušky z českého jazyka a literatury podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace (dále také „cizinec“). Cizinci se při přijímacím řízení ke vzdělávání na žádost promíjí přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u této osoby ověří rozhovorem. Cizinec má na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole právo konat písemný jednotný test z matematiky v ukrajinském jazyce.

Společně s žádostí uchazeč doloží, že je cizincem. Tento uchazeč se do výsledného pořadí ostatních uchazečů hodnocených na základě všech kritérií, zařazuje na místo shodné s jeho pořadím v rámci redukovaného pořadí všech uchazečů. Při rozhovoru musí uchazeč uspět ve všech třech níže uvedených částí. Jestliže uchazeč neuspěje alespoň z jedné části, nebude zařazen do redukovaného pořadí, ke studiu nebude přijat.

Kritéria rozhovoru - jen pro uchazeče, kterým byla na jejich žádost prominuta jednotná přijímací zkouška z českého jazyka.

1) Řízený rozhovor (uchazeč komunikuje o běžných tématech např. o své rodině, o škole, o svých zálibách, o tom, kde žije, která místa navštívil, jaké je počasí apod., zkoušející pokládá doplňující otázky, očekává se plynulý projev) – hodnocení: uspěl nebo neuspěl.
2) Čtení s porozuměním (uchazeč přečte text v českém jazyce a odpoví na otázky související s textem, je ověřována schopnost porozumět textu a vyjadřování vlastními slovy) – hodnocení: uspěl nebo neuspěl.
3) Popis obrázku (uchazeč popisuje obrázek, je ověřována slovní zásoba) – hodnocení: uspěl nebo neuspěl.

Ostatní informace o podávání přihlášek a termínů naleznete na webu prihlaskynastredni.cz
 

RNDr. Jana Pospíšilová

ředitelka školy

 

Video ze Dne otevřených dveří

Co je nového?

Všechny aktuality


Používání cookies

Chceme Vám poskytnout co nejpřesnější informace a pomoci Vám co nejrychleji najít vše, co Vás zajímá. K tomu potřebujeme ukládat soubory cookies.

Pro správné fungování webu uchováváme jen ty nejnutnější anonymní cookies. Vše ostatní je uchováváno pouze při poskytnutí souhlasu. Více informací naleznete v sekci cookies.