Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (ŠPP)  poskytuje přímo ve škole bezplatné poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům.

ŠPP úzce spolupracuje s vedením školy, třídními učiteli, pedagogy školy, nepedagogickými pracovníky školy, se školskými poradenskými zařízeními, zákonnými zástupci žáka a dalšími odborníky.

Pro žáky školy se rovněž organizují preventivní a intervenční programy, které podléhají standardům odborné způsobilosti, jsou certifikované a jsou v souladu s příslušnými pokyny MŠMT k prevenci rizikového chování. U všech těchto aktivit je vždy přítomen pedagogický pracovník školy.

S veškerými informacemi poskytnutými v rámci činnosti ŠPP je nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.

Tyto služby zabezpečují:

 

Školní metodik prevence:  
Mgr. JIŘINA RYGEROVÁ kab. č. 18        konzultace: úterý 11.00 - 12.30 tel. 326214627
  rygerova@g8mb.cz
Školní psycholog:  
Mgr. PETRA VALENTOVÁ kab. VV               konzultace: út, čt 7.30 - 12.30 v kab. u VV
  (dále kdykoliv dle domluvy)
  valentova@g8mb.cz
Výchovný poradce:  
Mgr. HANA VAJDOVÁ kab. č. 18 konzultace: úterý 8.55 - 9.40 tel. 326214627
  (po předchozí domluvě, dále kdykoliv dle domluvy)
  vajdova@g8mb.cz

 

Kontakty na odbornou pomoc pro děti a rodiče

Pedagogicko – psychologická poradna

Nabídka poradenství v oblasti speciální pedagogiky a psychologie se zaměřením na školství.

Václavkova 1040, Mladá Boleslav

telefon: 326 731 066, 731 417 226

email: mladaboleslav@pppsk.cz

 

Speciálně pedagogické centrum

Poskytuje služby dětem s postižením mentálním, tělesným, sluchovým, závažnými vadami řeči (narušená komunikační schopnost), souběžným postižením více vadami a autismem.
Na Celně 2, Mladá Boleslav

telefon: 326 726 053, 602 549 296

email: spcmb@skolanacelne.cz

 

Kontaktní centrum, o.s. Semiramis

Kontaktní centrum (dále K-centrum) je nízkoprahové zařízení poskytující služby uživatelům drog a jejich blízkým osobám.
Ptácká 162, Mladá Boleslav

telefon: 742 290 697

email: k-centrum-mb@os-semiramis.cz

webové stránky: www.os-semiramis.cz

 

Linka důvěry SOS a Centrum psychoterapie

Nabízí pomoc ve formě telefonického kontaktu, osobní návštěvy, krizové intervence, poradenství a psychoterapii

Václavkova 950, Mladá Boleslav

telefon: 326 741 481

email: linka.duvery-mb@centrum.cz

webové stránky: ldmb.webnode.cz

 

Oddělení sociálně právní ochrany dětí – sociální prevence

Magistrát města MB,

Staroměstské nám. 69,70, Mladá Boleslav
telefon: 326 716 187, 326 716 188

 

Nonstop Linka důvěry: 241 484 149, 777 715 215

webové stránky: ditekrize.cz

email: problem@ditekrize.cz

 

Dětské krizové centrum

pro děti týrané, zneužívané a zanedbávané

V Zápolí 1250/21, Praha 4  Michle

telefon: 241 480 511, 777 664 672

 

Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje

Poskytuje pomoc mj. při řešení výchovných problémů s dětmi v rodině, škole, mezi vrstevníky.

Václava Klementa 195, Mladá Boleslav

telefon: 326 322 915, 732 365 534

webové stránky: www.poradnamb.cz

 

Mgr. Štěpánová Jana, speciální pedagog

Soukromá poradna pro osoby se specifickými poruchami učení a poruchami chování

Záhumnní 647, Dolní Bousov

telefon: 608 103 720

email: jana.stepanova@specialnipedagog.eu

webové stránky: www.specialnipedagog.eu

 

Mgr. Večeřová Martina, speciální pedagog

Mladá Boleslav

Speciálně pedagogická práce s žáky ZŠ se specifickými poruchami učení či horšími školními výsledky,program na rozvoj pozornosti, vhodný pro děti nesoustředěné, hyperaktivní – ADHD, rozvoj nadaných dětí v předškolním a školním věku.

webové stránky: www.logopedie.websnadno.cz

telefon: 725 329 124

email: MM.Vecerova@seznam.cz

 

Líp a Líp – Mgr. Slánská Hana, Mgr. Slánský Tomáš

Terapie a psychologické poradenství, pomoc se závislostmi, testy profesní orientace

Palackého 576, Mladá Boleslav

telefon: 737 547 484, 775 363 238

email: Inko@lipalip.cz

webové stránky: lipalip.cz

 

Poradenství, alkohol, drogy – Mixová Radana, adiktolog

Stakorská 1234, Kosmonosy

telefon: 604 782 399

webové stránky: www.zavislosti-pomoc.cz

 

Centrum Anabell

Poskytuje podporu lidem s poruchami příjmu potravy i jejich blízkým.

webové stránky: www.anabell.cz

Telefon: 774 467 293

Cimburkova 258/21
130 00 Praha 3 – Žižkov
Telefon: 775 904 778
email: praha@anabell.cz

 

PPP Efekt Mgr. Valentová Petra, Mgr. Sedláčková Zuzana

Soukromá pedagogicko-psychologická poradna

budova 9.ZŠ (Pastelka), 17.listopadu 1325, Mladá Boleslav

telefon: 607 84 82 85, 604 600 822, 737 70 40 70

email: pppefekt@seznam.cz

webové stránky: pppefekt.com

 

Mgr. Hrabovská Gabriela, klinický psycholog a psychoterapeut

Pod koupalištěm 881 (Galatea), Kosmonosy

telefon: 603 203 319

email: psychoterapie.mb@gmail.com

webové stránky: psychologie-hrabovska.cz

 

PhDr. Kavanová Radmila – psychologické poradenství a psychoterapie

Starofarní 152, Ml. Boleslav

telefon: 604 950 040

email: radka.kavanova@seznam.cz

webové stránky: psycholog-kavanova.cz

 

PhDr. Pichová Jana – klinický psycholog

Jiráskova 1320, Mladá Boleslav

telefon: 326 324 025, 776 769 338

email: jana.pichova.psycholog@gmail.com

webové stránky: www.stredisko-komplexni-terapie.cz

 

Ambulance klinické psychologie, Klaudiánova nemocnice

Mgr. Anna Manková, tel. 731 542 894

PhDr. Martina Jurčová, tel. 326 742 675, 727 954 239

 

Linka bezpečí – telefonická krizová pomoc dětem a rodičům

telefon: 606 021 021

email: pomoc@rodicovskalinka.cz

webové stránky: www.rodicovskalinka.cz

 

Bílý kruh bezpečí – linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí: 116 006

 

Respondeo

Pomoc pro osoby ohrožené domácím násilím

Sirotkova 1242

email: denisa.sachomska@respondeo.cz

telefon: 775 561 881

 

Středisko výchovné péče Čáp

pro děti a mládež od 6 do 19 let s poruchou chování,  hlavní obtíže, které středisko řeší: školní problémy, problémy v rodině, osobnostní a psychické problémy, počátky zneužívání návykových látek (včetně alkoholu a nikotinu), gambling, projevy asociálního chování. 

Na Výšinách 451/9, Liberec

telefon: 48 275 08 07, 48 275 72 75, 728 145 169

email: Info@svp-lbc.cz

webové stránky: www.svp-lbc.cz

 

Středisko výchovné péče Kolín

Ambulantní školské zařízení, které nabízí pomoc dětem a mladým lidem v nelehké životní situaci, jejich rodičům a pedagogům.

Polepská 252, Kolín

telefon: 777 738 794

email: Info@svp-kolin.cz

 

Středisko výchovně-léčebné péče Klíčov

pro děti s výchovnými a výukovými problémy (záškoláctví, špatný prospěch, útěky z domova, agresivní a hrubé chování, krádeže), pro děti, které si nerozumí s vrstevníky, nabízí rodinnou terapii, poradenství, konzultace pro pedagogy

Čakovická 51, Praha 9  Prosek

telefon: 283 883 470, 286 887 075

webové stránky: www.klicov.cz

 

Národní linka prevence AIDS

telefon: 800 144 444

 

Poradenská linka IPPP ČR

poradenství v otázkách spojených se záškoláctvím, šikanou, výchovně vzdělávacími problémy apod. IPPP ČR poskytuje poradenské služby pro školy a školská zařízení v oblasti preventivní, pedagogicko psychologické, speciálně pedagogické, a v oblasti další vzdělávací cesty. Poradenské služby, jsou určeny pro pedagogické pracovníky, žáky i jejich rodiče.

telefon: 841 220 220, 777 711 439

Další kontakty naleznete zde.

 

Odkazy pro podporu nadaných dětí

http://badat.upol.cz - projekt Badatel je určen talentovaným středoškolským studentům, aby rozvinuli své znalosti a uplatnili svůj tvůrčí potenciál pod vedením špičkových vědeckých pracovníků. Stáže, při kterých budou samostatně řešit výzkumné úkoly, jim dávají jedinečnou příležitost nejen zakusit radost z poznávání a objevování, ale i otestovat si vlastní schopnosti kreativního a analytického myšlení, improvizace i trpělivé metodické práce.

http://bioskop.muni.cz – webové stránky vědeckého výukového centra Masarykovy univerzity Bioskop, které dětem zábavnou formou přibližuje svět vědy. Nabízí zpoplatněné nejen víkendové kurzy pro veřejnost.

http://centrumfilip.cz – webové stránky Centra Filip – poradenského pracoviště pro děti, rodiče a laickou i odbornou veřejnost. Nabízí diagnostiku dětí, konzultace pro rodiče, pořádá přednášky.

www.centrumnadani.cz – webové stránky obecně prospěšné společnosti Centrum nadání, která nabízí diagnostiku žáků, pomáhá při sestavování vzdělávacích programů pro nadané a pořádá pro děti volnočasové aktivity, například prázdninové pobytové Campy pro mládež či  rodiny s dětmi.

https://cs.khanacademy.org - Khan Academy nabízí procvičovací úlohy, instruktážní videa a personalizovanou studijní nástěnku, která studentům umožňuje učit se vlastním tempem, ať už ve třídě nebo mimo ni. Mezi studijními obory je například matematika, přírodní vědy, programování, dějiny, dějiny umění nebo ekonomika. Matematika je probírána od předškolní látky až po diferenciální počet s využitím moderní adaptivní technologie, která rozpoznává silné a slabé stránky studenta. Také spolupracuje s institucemi jako NASA, Muzeum moderního umění, Kalifornská akademie přírodních věd nebo MIT, které nabízejí specializované materiály.

www.ctm-academy.cz – webové stránky Centra pro talentovanou mládež. Nabízí zpoplatněnou online výuku v angličtině pro děti od 11 let po maturitu a tzv. Objevitelské soboty pro děti ve věku 5-14 let jednu sobotu v měsíci 1 semestr.

www.debrujar.cz – webové stránky Asociace malých debrujárů  pro děti a dospělé se zájmem o vědu, techniku a ekologii. Umožňuje individuální registraci za drobný poplatek.

www.mensa.cz – webové stránky provozované Mensou ČR. Lze zde najít informace o akcích a soutěžích pro děti, články o specifikách nadaných dětí, kontakty na školy spolupracující s Mensou a podobně. Pořádá celostátní setkání rodin s nadanými dětmi a testování IQ.

http://mjuni.cz – projekt brněnské Masarykovy univerzity, který dětem ve věku 9-17 let umožňuje si vyzkoušet, jaké je být vysokoškolským studentem, seznámit se blíže se špičkovým výzkumným prostředím, potkat významné vědce a rozšířit si znalosti z přírodních, technických a humanitních věd. Začíná v říjnu slavnostní imatrikulací a končí začátkem června předáním diplomů úspěšným studentům. Probíhá jedenkrát za měsíc v sobotu dopoledne a je zpoplatněn.

www.nadanedite.cz – portál zaměřený na rozvoj nadání a talentu dětí i jejich celkový rozvoj. Najdete zde články o nadání, výchově a rozvíjení potenciálu dětí, recenze odborných knih, počítačových výukových programů a pozvánky na semináře.

www.otevrenaveda.cz – projekt  Otevřená věda Akademie věd České republiky se od roku 2005 systematicky soustředí na podporu zvyšování zájmu o vědu a výzkum. Realizuje studentské vědecké stáže na špičkových výzkumných pracovištích pod vedením lektorů z řad vědecko-výzkumných pracovníků Akademie věd ČR v časové dotaci min. 8 hod./měsíc. Probíhají celoročně od ledna do prosince (včetně letních prázdnin).

www.qiido.cz – webové stránky nadačního fondu Qiido, který podporuje rozvoj intelektového potenciálu a sociální inteligence dětí. Šíří osvětu a zajišťuje finanční i materiální podporu v oblasti vzdělávání a výchovy. Nabízí zdarma online PRETEST screeningu mimořádného nadání.

www.talent-nadani.cz – webové stránky Společnosti pro talent a nadání (STaN). Naleznete zde informace o nadání a problémech, jimž musí nadané děti čelit, tipy na odbornou literaturu, přednášky a konference.

http://talentovani.cz – portál provozovaný Národním institutem pro další vzdělávání. Naleznete zde informace o Síti podpory nadání, pozvánky na akce pro nadané děti, starší čísla odborného časopisu Svět nadání, tipy na knihy a hry.

www.talnet.cz – portál, který nabízí zdarma online vzdělávací aktivity pro děti od cca 13 let, dále exkurze, soustředění a expedice.

https://juniorskauniverzita.cuni.cz/ - Program Juniorská univerzita Karlova simulující studium na vysoké škole realizuje Centrum celoživotního vzdělávání, a to ve čtyřech zaměřeních - lékařském, společenskovědním, přírodovědném a humanitním zaměření, zpravidla od konce září do přibližně poloviny prosince. Program je určen pro studenty středních škol (v případě gymnázií pro vyšší stupeň), každé z jeho zaměření probíhá 5 týdnů, přičemž se souběžně v různých dnech konají dvě zaměření (říjen, začátek listopadu) a po jejich ukončení další dvě zaměření (listopad, začátek prosince). Každý týden je tak uskutečněna jedna dvouhodinová přednáška příslušné fakulty v daném zaměření. Témata přednášek jsou průřezová podle zaměření jednotlivých fakult a jsou přizpůsobená věku studentů středních škol. V závěru programu obdrží úspěšný účastník prezenční formy programu osvědčení o absolvování programu, a to při slavnostním zakončení spojeném s komentovanou prohlídkou historického sídla Univerzity Karlovy simulujícím reálné promoce.

www.soc.cz - Středoškolská odborná činnost (SOČ) je prestižní soutěží s mnohaletou tradicí. Historie SOČ se začala psát již v roce 1979, tehdy byla ještě soutěží československou. Pokud se v SOČ umístíte na předních místech, máte otevřené dveře k dalšímu studiu a pro řadu z vás bude SOČ startem vaší budoucí vědecké kariéry, pro jiné šikovným způsobem, jak si vyzkoušet, jestli je zamýšlený obor vysokoškolského studia skutečně baví. SOČ je soutěží víceoborovou, mezi 18 soutěžními obory si tedy vybere každý z vás, ať studujete na kterémkoli typu střední školy. SOČ přitom není jen vědomostní soutěží. Prokazujete zejména schopnost samostatné práce a na rozdíl od jiných středoškolských soutěží si ve všech kolech vyzkoušíte obhajovat práci před odbornou porotou. Rozvíjíte tedy i své prezentační dovednosti a schopnost reagovat na dotazy porotců. Ti nejlepší z vás pak vyjedou na zahraniční soutěže.


Video ze Dne otevřených dveří

Co je nového?

Všechny aktuality


Používání cookies

Chceme Vám poskytnout co nejpřesnější informace a pomoci Vám co nejrychleji najít vše, co Vás zajímá. K tomu potřebujeme ukládat soubory cookies.

Pro správné fungování webu uchováváme jen ty nejnutnější anonymní cookies. Vše ostatní je uchováváno pouze při poskytnutí souhlasu. Více informací naleznete v sekci cookies.