Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (ŠPP)  poskytuje přímo ve škole bezplatné poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům.

ŠPP úzce spolupracuje s vedením školy, třídními učiteli, pedagogy školy, nepedagogickými pracovníky školy, se školskými poradenskými zařízeními, zákonnými zástupci žáka a dalšími odborníky.

Pro žáky školy se rovněž organizují preventivní a intervenční programy, které podléhají standardům odborné způsobilosti, jsou certifikované a jsou v souladu s příslušnými pokyny MŠMT k prevenci rizikového chování. U všech těchto aktivit je vždy přítomen pedagogický pracovník školy.

S veškerými informacemi poskytnutými v rámci činnosti ŠPP je nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.

Tyto služby zabezpečují:

 

Školní metodik prevence:  
Mgr. JIŘINA RYGEROVÁ kab. č. 18        konzultace: středa 12.00 - 13.00 tel. 326214627
  rygerova@g8mb.cz
Školní psycholog:  
Mgr. PETRA VALENTOVÁ kab. VV               konzultace: út, čt 7.30 - 12.30 v kab. u VV
  (dále kdykoliv dle domluvy)
  valentova@g8mb.cz
Výchovný poradce:  
Mgr. HANA VAJDOVÁ kab. č. 18 konzultace: pátek 10.00 - 10.45 tel. 326214627
  (po předchozí domluvě, dále kdykoliv dle domluvy)
  vajdova@g8mb.cz

 

Odkazy pro podporu nadaných dětí

http://badat.upol.cz - projekt Badatel je určen talentovaným středoškolským studentům, aby rozvinuli své znalosti a uplatnili svůj tvůrčí potenciál pod vedením špičkových vědeckých pracovníků. Stáže, při kterých budou samostatně řešit výzkumné úkoly, jim dávají jedinečnou příležitost nejen zakusit radost z poznávání a objevování, ale i otestovat si vlastní schopnosti kreativního a analytického myšlení, improvizace i trpělivé metodické práce.

http://bioskop.muni.cz – webové stránky vědeckého výukového centra Masarykovy univerzity Bioskop, které dětem zábavnou formou přibližuje svět vědy. Nabízí zpoplatněné nejen víkendové kurzy pro veřejnost.

http://centrumfilip.cz – webové stránky Centra Filip – poradenského pracoviště pro děti, rodiče a laickou i odbornou veřejnost. Nabízí diagnostiku dětí, konzultace pro rodiče, pořádá přednášky.

www.centrumnadani.cz – webové stránky obecně prospěšné společnosti Centrum nadání, která nabízí diagnostiku žáků, pomáhá při sestavování vzdělávacích programů pro nadané a pořádá pro děti volnočasové aktivity, například prázdninové pobytové Campy pro mládež či  rodiny s dětmi.

https://cs.khanacademy.org - Khan Academy nabízí procvičovací úlohy, instruktážní videa a personalizovanou studijní nástěnku, která studentům umožňuje učit se vlastním tempem, ať už ve třídě nebo mimo ni. Mezi studijními obory je například matematika, přírodní vědy, programování, dějiny, dějiny umění nebo ekonomika. Matematika je probírána od předškolní látky až po diferenciální počet s využitím moderní adaptivní technologie, která rozpoznává silné a slabé stránky studenta. Také spolupracuje s institucemi jako NASA, Muzeum moderního umění, Kalifornská akademie přírodních věd nebo MIT, které nabízejí specializované materiály.

www.ctm-academy.cz – webové stránky Centra pro talentovanou mládež. Nabízí zpoplatněnou online výuku v angličtině pro děti od 11 let po maturitu a tzv. Objevitelské soboty pro děti ve věku 5-14 let jednu sobotu v měsíci 1 semestr.

www.debrujar.cz – webové stránky Asociace malých debrujárů  pro děti a dospělé se zájmem o vědu, techniku a ekologii. Umožňuje individuální registraci za drobný poplatek.

www.mensa.cz – webové stránky provozované Mensou Česko. Lze zde najít informace o akcích a soutěžích pro děti, články o specifikách nadaných dětí, kontakty na školy spolupracující s Mensou a podobně. Pořádá celostátní setkání rodin s nadanými dětmi a testování IQ.

http://mjuni.cz – projekt brněnské Masarykovy univerzity, který dětem ve věku 9-17 let umožňuje si vyzkoušet, jaké je být vysokoškolským studentem, seznámit se blíže se špičkovým výzkumným prostředím, potkat významné vědce a rozšířit si znalosti z přírodních, technických a humanitních věd. Začíná v říjnu slavnostní imatrikulací a končí začátkem června předáním diplomů úspěšným studentům. Probíhá jedenkrát za měsíc v sobotu dopoledne a je zpoplatněn.

www.nadanedite.cz – portál zaměřený na rozvoj nadání a talentu dětí i jejich celkový rozvoj. Najdete zde články o nadání, výchově a rozvíjení potenciálu dětí, recenze odborných knih, počítačových výukových programů a pozvánky na semináře.

www.otevrenaveda.cz – projekt  Otevřená věda Akademie věd České republiky se od roku 2005 systematicky soustředí na podporu zvyšování zájmu o vědu a výzkum. Realizuje studentské vědecké stáže na špičkových výzkumných pracovištích pod vedením lektorů z řad vědecko-výzkumných pracovníků Akademie věd ČR v časové dotaci min. 8 hod./měsíc. Probíhají celoročně od ledna do prosince (včetně letních prázdnin).

www.qiido.cz – webové stránky nadačního fondu Qiido, který podporuje rozvoj intelektového potenciálu a sociální inteligence dětí. Šíří osvětu a zajišťuje finanční i materiální podporu v oblasti vzdělávání a výchovy. Nabízí zdarma online PRETEST screeningu mimořádného nadání.

www.talent-nadani.cz – webové stránky Společnosti pro talent a nadání (STaN). Naleznete zde informace o nadání a problémech, jimž musí nadané děti čelit, tipy na odbornou literaturu, přednášky a konference.

http://talentovani.cz – portál provozovaný Národním institutem pro další vzdělávání. Naleznete zde informace o Síti podpory nadání, pozvánky na akce pro nadané děti, starší čísla odborného časopisu Svět nadání, tipy na knihy a hry.

www.talnet.cz – portál, který nabízí zdarma online vzdělávací aktivity pro děti od cca 13 let, dále exkurze, soustředění a expedice.

https://juniorskauniverzita.cuni.cz/ - Program Juniorská univerzita Karlova simulující studium na vysoké škole realizuje Centrum celoživotního vzdělávání, a to ve čtyřech zaměřeních - lékařském, společenskovědním, přírodovědném a humanitním zaměření, zpravidla od konce září do přibližně poloviny prosince. Program je určen pro studenty středních škol (v případě gymnázií pro vyšší stupeň), každé z jeho zaměření probíhá 5 týdnů, přičemž se souběžně v různých dnech konají dvě zaměření (říjen, začátek listopadu) a po jejich ukončení další dvě zaměření (listopad, začátek prosince). Každý týden je tak uskutečněna jedna dvouhodinová přednáška příslušné fakulty v daném zaměření. Témata přednášek jsou průřezová podle zaměření jednotlivých fakult a jsou přizpůsobená věku studentů středních škol. V závěru programu obdrží úspěšný účastník prezenční formy programu osvědčení o absolvování programu, a to při slavnostním zakončení spojeném s komentovanou prohlídkou historického sídla Univerzity Karlovy simulujícím reálné promoce.

www.soc.cz - Středoškolská odborná činnost (SOČ) je prestižní soutěží s mnohaletou tradicí. Historie SOČ se začala psát již v roce 1979, tehdy byla ještě soutěží československou. Pokud se v SOČ umístíte na předních místech, máte otevřené dveře k dalšímu studiu a pro řadu z vás bude SOČ startem vaší budoucí vědecké kariéry, pro jiné šikovným způsobem, jak si vyzkoušet, jestli je zamýšlený obor vysokoškolského studia skutečně baví. SOČ je soutěží víceoborovou, mezi 18 soutěžními obory si tedy vybere každý z vás, ať studujete na kterémkoli typu střední školy. SOČ přitom není jen vědomostní soutěží. Prokazujete zejména schopnost samostatné práce a na rozdíl od jiných středoškolských soutěží si ve všech kolech vyzkoušíte obhajovat práci před odbornou porotou. Rozvíjíte tedy i své prezentační dovednosti a schopnost reagovat na dotazy porotců. Ti nejlepší z vás pak vyjedou na zahraniční soutěže.


Video ze Dne otevřených dveří

Co je nového?

Všechny aktuality


Používání cookies

Chceme Vám poskytnout co nejpřesnější informace a pomoci Vám co nejrychleji najít vše, co Vás zajímá. K tomu potřebujeme ukládat soubory cookies.

Pro správné fungování webu uchováváme jen ty nejnutnější anonymní cookies. Vše ostatní je uchováváno pouze při poskytnutí souhlasu. Více informací naleznete v sekci cookies.